Oferta


Usługi geodezyjne:

 • mapy do celów projektowych
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych nieruchomości
 • wytyczenia i inwentaryzacje obiektów kubaturowych jak i liniowych
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe
 • mapy do celów prawnych, synchronizacje
 • pomiary precyzyjne, przemieszczeń, osiadań obiektów
 • geodezyjna obsługa inwestycji

Usługi fotogrametryczne (pomiary dronem):

 • pomiary objętości mas ziemi, kruszywa, złomu, budynków i innych, dowolnych obiektów
 • ortofotomapy/ortomozaiki z pikselem o dokładności od 1 do 10 cm
 • modele 3D budynków, terenu, obiektów kubaturowych
 • inwentaryzacje/inspekcje napowietrznych linii elektrycznych, gazowych, turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych
 • inspekcje mostów, kominów, dachów, urządzeń montowanych na dachu, elementów budynku
 • inspekcje stacji bazowych telefonii komórkowej, masztów, urządzeń
 • numeryczne modele terenu
 • chmury punktów
 • pomiary powierzchni dachów oraz ich spadków (np. na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznych)
 • bieżące inwentaryzacje stanu placów budowy, obiektów budowlanych
 • inspekcje terenów leśnych, rzek i rowów melioracyjnych, pól uprawnych (weryfikacja zasiewu, sprawdzenie stanu upraw, analiza zniszczeń – rolnictwo precyzyjne)

Usługi batymetryczne:

 • pomiary głębokości zbiorników wodnych
 • żwirowni
 • kopalni
 • przekroje, rzeźby, modele 3D dna